TOYOTA CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025715
NIP
5210123177
REGON
006741016

Podsumowanie

aktywa
6,1 mld
przychód
16,5 mld
zysk
12,2 mln
wartość firmy
11,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KONSTRUKTORSKA, 5
Kod pocztowy
02-673
Rejestracja
2001-07-06
Rozpoczęcie działalności
1991-01-08
Kapitał zakładowy
475000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.toyota.pl
Email
legal@toyota.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU. ZARZĄD, W TYM PREZES ZARZĄDU, JEST POWOŁYWANY I ODWOŁYWANY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. KADENCJA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU WYNOSI 2 (DWA) LATA. PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU JAK TEŻ PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM, W TYM SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W ODNIESIENIU DO PRAW MAJĄTKOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE LUB DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM, ZARZĄDZAJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I PODEJMUJĄ DECYZJE NIE ZAREZERWOWANE DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Toyota central europe osiągnęła 16 506 311 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 464 674 000 zł. Pozostałe przychody to 41 637 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 452 474 000 zł.
Zysk netto wyniósł 12 200 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 356 754 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 506 311 000 zł w 2022 roku.
• 8 607 749 000 zł w 2021 roku.
• 6 855 409 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 318 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 200 000 zł w 2022 roku.
• 109 461 000 zł w 2021 roku.
• 33 437 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toyota central europe wynosi 11 078 558 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 551 000 zł a 41 265 777 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 274 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 078 558 333 zł w 2022 roku.
• 6 274 840 083 zł w 2021 roku.
• 4 745 499 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Toyota central europe wyniosła 6 062 601 000 zł.
a
ktywa trwałe to 120 637 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 941 964 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 062 601 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 068 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 028 533 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 812 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 062 601 000 zł w 2022 roku.
• 2 841 366 000 zł w 2021 roku.
• 2 611 857 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Toyota central europe wyniosły 6 028 533 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 062 601 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 372 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 028 533 000 zł w 2022 roku
• 2 710 037 000 zł w 2021 roku
• 2 556 552 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Toyota central europe wykazała przychody na poziomie 16 506 311 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 673 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 473 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 200 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 026 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 473 000 zł w 2022 roku
• 22 092 000 zł w 2021 roku
• 5 935 000 zł w 2020 roku

Organizacja Toyota central europe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Toyota Motor Europe Avenue Du Bourget 60 Bourgetlaan 60 B 1140 Bruksela posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2005 jest Toyota Motor Europe Avenue Du Bourget 60 Bourgetlaan 60 B 1140 Bruksela kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2004 do 15.12.2005 była Toyota Motor Marketing Europe, Sa/nv Avenue Du Bourget 60 Bourgetlaan 60 B 1140 Bruksela kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 06.07.2001 do 27.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Toyota Motor Corporation 1,toyota Cho,toyota,aichi,japan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.