INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000008734
NIP
1181452946
REGON
014992887

Podsumowanie

aktywa
9,3 mld
przychód
18,1 mld
zysk
700,3 mln
wartość firmy
18,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
POWSIŃSKA, 64
Kod pocztowy
02-903
Rejestracja
2001-04-23
Rozpoczęcie działalności
1999-06-01
Kapitał zakładowy
28336200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://inwestor.intercars.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inter cars osiągnęła 18 127 298 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 107 559 000 zł. Pozostałe przychody to 19 739 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 407 262 000 zł.
Zysk netto wyniósł 700 297 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 921 120 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 127 298 000 zł w 2023 roku.
• 15 379 264 000 zł w 2022 roku.
• 12 308 446 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 855 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 297 000 zł w 2023 roku.
• 745 698 000 zł w 2022 roku.
• 699 580 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter cars wynosi 18 214 154 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 328 101 000 zł a 45 318 245 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 861 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 214 154 333 zł w 2023 roku.
• 16 097 428 417 zł w 2022 roku.
• 13 321 213 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inter cars wyniosła 9 271 136 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 720 239 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 550 897 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 271 136 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 437 468 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 833 668 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 770 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 271 136 000 zł w 2023 roku.
• 8 005 541 000 zł w 2022 roku.
• 6 282 666 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inter cars wyniosły 4 833 668 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 271 136 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 292 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 833 668 000 zł w 2023 roku
• 4 189 816 000 zł w 2022 roku
• 3 192 982 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inter cars wykazała przychody na poziomie 18 127 298 000 zł.
Brak danych

Organizacja Inter cars wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 60%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki