BMW VERTRIEBS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000363068
NIP
1070016886
REGON
142552844

Podsumowanie

aktywa
1,7 mld
przychód
7,3 mld
zysk
125,4 mln
wartość firmy
5,5 mld

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bmw vertriebs gmbh osiągnęła 7 312 538 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 256 673 000 zł. Pozostałe przychody to 55 865 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 131 271 000 zł.
Zysk netto wyniósł 125 402 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 740 701 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 312 538 000 zł w 2023 roku.
• 6 395 344 000 zł w 2022 roku.
• 5 097 505 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 085 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 402 000 zł w 2023 roku.
• 158 453 000 zł w 2022 roku.
• 110 185 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bmw vertriebs gmbh wynosi 5 540 115 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 163 482 000 zł a 18 281 345 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 354 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 540 115 333 zł w 2023 roku.
• 5 056 784 167 zł w 2022 roku.
• 3 969 646 417 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bmw vertriebs gmbh wyniosła 1 674 326 000 zł.
a
ktywa trwałe to 149 344 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 524 982 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 674 326 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 976 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 350 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 286 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 674 326 000 zł w 2023 roku.
• 1 691 317 000 zł w 2022 roku.
• 1 282 532 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bmw vertriebs gmbh wyniosły 1 456 350 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 674 326 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 671 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 350 000 zł w 2023 roku
• 1 478 771 000 zł w 2022 roku
• 1 108 439 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bmw vertriebs gmbh wykazała przychody na poziomie 7 312 538 000 zł.
Organizacja zarobiła 156 246 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 844 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 402 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 623 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 844 000 zł w 2023 roku
• 38 026 000 zł w 2022 roku
• 34 143 000 zł w 2021 roku

Organizacja Bmw vertriebs gmbh wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki