"WASBRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130689
NIP
5242365593
REGON
016390419

Podsumowanie

aktywa
29,9 mln
przychód
194,7 mln
zysk
120 tys.
wartość firmy
142,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MODLIŃSKA, 65
Kod pocztowy
03-199
Rejestracja
2002-09-16
Rozpoczęcie działalności
2002-06-01
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "wasbruk" osiągnęła 194 699 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 685 693 zł. Pozostałe przychody to 13 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 566 037 zł.
Zysk netto wyniósł 119 656 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 773 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 699 329 zł w 2023 roku.
• 201 617 461 zł w 2022 roku.
• 167 773 782 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 656 zł w 2023 roku.
• 2 245 607 zł w 2022 roku.
• 1 821 187 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wasbruk" wynosi 142 288 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 196 555 zł a 486 748 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 021 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 288 611 zł w 2023 roku.
• 155 314 763 zł w 2022 roku.
• 129 370 425 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "wasbruk" wyniosła 29 876 625 zł.
a
ktywa trwałe to 14 683 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 192 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 876 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 013 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 862 709 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 813 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 876 625 zł w 2023 roku.
• 22 963 937 zł w 2022 roku.
• 18 678 469 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "wasbruk" wyniosły 13 862 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 876 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 862 709 zł w 2023 roku
• 7 069 677 zł w 2022 roku
• 5 029 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "wasbruk" wykazała przychody na poziomie 194 699 329 zł.
Organizacja zarobiła 280 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 797 zł w 2023 roku
• 582 425 zł w 2022 roku
• 117 843 zł w 2021 roku

Organizacja "wasbruk" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sochoń Witold posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sochoń Arkadiusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do "WASBRUK"

Organizacja Numer KRS
1
0000065623
2
0000259679
3
0000344644
4
0000589612
5
0000506938
6
0000014090
7
0000016814
8
0000120494
9
0000596071
10
0000711042
11
0000858779
12
0000030616
13
0000384666
14
0000381971
15
0000304248
16
0000685310
17
0000504213
18
0000193950
19
0000005910
20
0000137763
21
0000004301
22
0000075959
23
0000224454
24
0000363457
25
0000644606
26
0000590409
27
0000203245
28
0000384403
29
0000652657
30
0000160767