"KONKRET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160767
NIP
9482302358
REGON
672964890

Podsumowanie

aktywa
18,6 mln
przychód
185,1 mln
zysk
528 tys.
wartość firmy
131,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
MARIAŃSKIEGO, 36
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2003-05-06
Rozpoczęcie działalności
2003-06-05
Kapitał zakładowy
80000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "konkret" osiągnęła 185 113 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 013 479 zł. Pozostałe przychody to 99 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 485 046 zł.
Zysk netto wyniósł 528 432 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 128 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 113 439 zł w 2023 roku.
• 231 115 007 zł w 2022 roku.
• 160 857 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 432 zł w 2023 roku.
• 118 893 zł w 2022 roku.
• 2 011 855 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "konkret" wynosi 131 208 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 284 322 zł a 462 783 596 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 447 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 208 866 zł w 2023 roku.
• 159 842 099 zł w 2022 roku.
• 120 486 304 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "konkret" wyniosła 18 641 010 zł.
a
ktywa trwałe to 1 353 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 287 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 641 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 581 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 059 439 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 641 010 zł w 2023 roku.
• 20 344 253 zł w 2022 roku.
• 18 492 037 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "konkret" wyniosły 11 059 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 641 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 059 439 zł w 2023 roku
• 13 291 115 zł w 2022 roku
• 11 557 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "konkret" wykazała przychody na poziomie 185 113 439 zł.
Organizacja zarobiła 679 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 480 zł w 2023 roku
• 92 682 zł w 2022 roku
• 97 765 zł w 2021 roku

Organizacja "konkret" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rychlicka Inga posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rychlicki Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rychlicki Marcin (50% udziałów)
• Rychlicka Inga (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2005 do 09.01.2007:
• Rychlicki Marcin (34% udziałów)
• Rychlicka Inga (34% udziałów)
W okresie od 06.05.2003 do 14.02.2005 najwięcej udziałów posiadała Rychlicka Zofia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do "KONKRET"

Organizacja Numer KRS
1
0000504213
2
0000455937
3
0000005910
4
0001017108
5
0000653423
6
0000020770
7
0000340984
8
0000959974
9
0000685310
10
0000615673
11
0000016814
12
0000137763
13
0000596071
14
0000193950
15
0000014090
16
0000564138
17
0000506938
18
0000075959
19
0000711042
20
0000304248
21
0000030616
22
0000363457
23
0000224454
24
0000384666
25
0000589612
26
0000590409
27
0000384403
28
0000652657
29
0000130689
30
0000203245