ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504213
NIP
6652993705
REGON
302667992

Podsumowanie

aktywa
43,8 mln
przychód
238,2 mln
zysk
410 tys.
wartość firmy
179,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SOMPOLNO
Adres
WARSZAWSKA, 58
Kod pocztowy
62-610
Rejestracja
2014-04-01
Rozpoczęcie działalności
2014-03-10
Kapitał zakładowy
9900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zakład usługowo-handlowy naftohurt osiągnęła 238 234 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 133 104 zł. Pozostałe przychody to 101 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 723 151 zł.
Zysk netto wyniósł 409 953 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 029 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 234 148 zł w 2023 roku.
• 291 687 358 zł w 2022 roku.
• 186 057 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 953 zł w 2023 roku.
• 4 625 280 zł w 2022 roku.
• 3 440 281 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usługowo-handlowy naftohurt wynosi 179 372 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 099 528 zł a 595 585 369 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 504 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 372 600 zł w 2023 roku.
• 231 711 916 zł w 2022 roku.
• 153 083 131 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zakład usługowo-handlowy naftohurt wyniosła 43 777 138 zł.
a
ktywa trwałe to 20 319 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 457 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 777 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 213 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 563 773 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 880 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 777 138 zł w 2023 roku.
• 45 800 388 zł w 2022 roku.
• 40 663 449 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zakład usługowo-handlowy naftohurt wyniosły 18 563 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 777 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 039 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 563 773 zł w 2023 roku
• 20 796 976 zł w 2022 roku
• 20 285 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zakład usługowo-handlowy naftohurt wykazała przychody na poziomie 238 234 148 zł.
Organizacja zarobiła 477 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 570 zł w 2023 roku
• 1 083 800 zł w 2022 roku
• 429 095 zł w 2021 roku

Organizacja Zakład usługowo-handlowy naftohurt wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sasiński Jerzy posiada 9900 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest Sasiński Jerzy kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2014 do 27.08.2019 był Sasiński Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT