MINDSHARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000076677
NIP
5252225250
REGON
016045562

Podsumowanie

aktywa
168,1 mln
przychód
472,9 mln
zysk
141 tys.
wartość firmy
318,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC KONESERA, 11
Kod pocztowy
03-736
Rejestracja
2002-01-04
Rozpoczęcie działalności
1999-08-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://www.mindshareworld.com/poland
Email
warsaw.reception@mindshareworld.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mindshare polska osiągnęła 472 925 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 924 505 zł. Pozostałe przychody to 1481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 783 657 zł.
Zysk netto wyniósł 140 847 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 666 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 925 986 zł w 2023 roku.
• 432 199 880 zł w 2022 roku.
• 489 783 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 371 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 847 zł w 2023 roku.
• -2 173 572 zł w 2022 roku.
• 1 334 984 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindshare polska wynosi 318 114 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 408 474 zł a 1 182 314 964 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 582 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 114 220 zł w 2023 roku.
• 288 946 561 zł w 2022 roku.
• 334 305 965 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mindshare polska wyniosła 168 138 523 zł.
a
ktywa trwałe to 6 205 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 933 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 138 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 022 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 116 070 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 576 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 138 523 zł w 2023 roku.
• 169 858 047 zł w 2022 roku.
• 156 211 821 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mindshare polska wyniosły 165 116 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 138 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 879 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 116 070 zł w 2023 roku
• 168 773 637 zł w 2022 roku
• 152 953 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mindshare polska wykazała przychody na poziomie 472 925 986 zł.
Organizacja zarobiła 922 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 782 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 782 111 zł w 2023 roku
• 389 961 zł w 2022 roku
• 156 638 zł w 2021 roku

Organizacja Mindshare polska wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Groupm posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2017 jest Groupm kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2009 do 07.12.2017:
• Jwt Warszawa (50% udziałów)
• Berkeley Square Holding B.v (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2009 do 17.11.2009:
• Jwt Warszawa (50% udziałów)
• Ogilvy (50% udziałów)