"GORMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000056611
NIP
5992360588
REGON
210615029

Podsumowanie

aktywa
4,5 mln
przychód
8,4 mln
zysk
184 tys.
wartość firmy
8 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
WALCZAKA, 25
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2001-10-24
Rozpoczęcie działalności
1998-01-27
Kapitał zakładowy
190000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "gormetal" osiągnęła 8 404 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 390 995 zł. Pozostałe przychody to 13 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 206 579 zł.
Zysk netto wyniósł 184 416 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 404 587 zł w 2023 roku.
• 9 994 896 zł w 2022 roku.
• 10 516 197 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 416 zł w 2023 roku.
• 263 713 zł w 2022 roku.
• 297 819 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gormetal" wynosi 8 007 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 667 067 zł a 21 011 467 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 007 789 zł w 2023 roku.
• 9 345 763 zł w 2022 roku.
• 9 754 166 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "gormetal" wyniosła 4 533 297 zł.
a
ktywa trwałe to 2 840 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 692 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 533 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 222 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 310 541 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 533 297 zł w 2023 roku.
• 4 521 960 zł w 2022 roku.
• 4 926 106 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "gormetal" wyniosły 2 310 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 533 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 310 541 zł w 2023 roku
• 2 351 763 zł w 2022 roku
• 2 856 648 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "gormetal" wykazała przychody na poziomie 8 404 587 zł.
Organizacja zarobiła 236 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 948 zł w 2023 roku
• 124 770 zł w 2022 roku
• 191 543 zł w 2021 roku

Organizacja "gormetal" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kroner Thorsten Helmut posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Suszek Stefan posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Kubiak Sylvester posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2005 do 06.04.2022:
• Suszek Stefan (25% udziałów)
• Kubiak Sylvester (25% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (25% udziałów)
• Woker Christine (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2001 do 03.03.2005:
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)