"DCT GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000031077
NIP
2040000183
REGON
192967316

Podsumowanie

aktywa
1,8 mld
przychód
590,5 mln
zysk
192,1 mln
wartość firmy
2 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
KONTENEROWA, 7
Kod pocztowy
80-601
Rejestracja
2001-07-27
Rozpoczęcie działalności
2001-07-27
Kapitał zakładowy
67000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dctgdansk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA LUB ZMIENIANIA KTÓRYCHKOLWIEK Z PONIŻSZYCH UMÓW: A)JAKIEJKOLWIEK UMOWY KREDYTOWEJ; B)JAKIEJKOLWIEK UMOWY POŻYCZKI; C)JAKIEJKOLWIEK UMOWY FAKTORINGOWEJ; D)JAKIEJKOLWIEK UMOWY HEDGINGOWEJ; LUB E)JAKIEJKOLWIEK UMOWY, W RAMACH KTÓREJ TERMIN PŁATNOŚCI DLA KONTRAHENTA PRZEKRACZA 45 DNI KALENDARZOWYCH; KIEDY TO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA FINANSOWEGO DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JAKIMKOLWIEK INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Przeładunek towarów w portach morskich ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność morskich agencji transportowych Technika ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Przygotowanie terenu pod budowę Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność śródlądowych agencji transportowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny pasażerski Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Nauka języków obcych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "dct gdańsk" osiągnęła 590 492 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 590 457 941 zł. Pozostałe przychody to 34 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 398 367 106 zł.
Zysk netto wyniósł 192 090 834 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 820 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 590 492 063 zł w 2020 roku.
• 569 277 179 zł w 2019 roku.
• 505 617 880 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 076 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 090 834 zł w 2020 roku.
• 193 374 816 zł w 2019 roku.
• 158 234 729 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dct gdańsk" wynosi 1 961 686 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 799 661 854 zł a 4 264 863 224 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 236 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 961 686 567 zł w 2020 roku.
• 1 808 611 111 zł w 2019 roku.
• 1 480 580 121 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "dct gdańsk" wyniosła 1 766 883 527 zł.
a
ktywa trwałe to 1 478 306 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 576 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 766 883 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 066 215 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 700 667 721 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 432 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 766 883 527 zł w 2020 roku.
• 1 683 638 459 zł w 2019 roku.
• 1 913 636 084 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "dct gdańsk" wyniosły 700 667 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 766 883 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 967 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 700 667 721 zł w 2020 roku
• 809 513 487 zł w 2019 roku
• 1 232 885 928 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2020 roku
• 48% w 2019 roku
• 64% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "dct gdańsk" wykazała przychody na poziomie 590 492 063 zł.
Organizacja zarobiła 237 922 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 831 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 090 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 165 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 831 386 zł w 2020 roku
• 45 584 494 zł w 2019 roku
• 37 529 786 zł w 2018 roku

Organizacja "dct gdańsk" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Baltic Hub posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest Baltic Hub kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2020 do 14.12.2021 był Baltic Hub kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.03.2012 do 04.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Gdańsk Port Holdings S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "DCT GDAŃSK"

Organizacja Numer KRS
1
0000669203
2
0000673274
3
0000776864
4
0000799676
5
0000012001
6
0000247593
7
0000440862
8
0000784138
9
0000789429
10
0000055522
11
0000097405
12
0000029387
13
0000170314
14
0000369944
15
0000035271
16
0000371137
17
0000758278
18
0000766301
19
0000444986
20
0000121690
21
0000045105
22
0000510891
23
0000469960
24
0000693555
25
0000071433
26
0000777430
27
0000400060
28
0000184286
29
0000264369
30
0000505135