TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000007411
NIP
5250010982
REGON
012862749

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
39,6 mld
zysk
363,5 mln
wartość firmy
41,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TARGOWA, 25
Kod pocztowy
03-728
Rejestracja
2001-04-11
Rozpoczęcie działalności
1997-12-29
Kapitał zakładowy
279142000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKUTERNTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Totalizator sportowy osiągnęła 39 573 021 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 524 759 791 zł. Pozostałe przychody to 48 261 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 161 253 137 zł.
Zysk netto wyniósł 363 506 654 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 955 590 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 573 021 494 zł w 2022 roku.
• 26 388 562 101 zł w 2021 roku.
• 15 480 083 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 204 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 506 654 zł w 2022 roku.
• 300 359 900 zł w 2021 roku.
• 194 030 841 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Totalizator sportowy wynosi 41 754 061 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 635 066 539 zł a 98 932 553 735 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 028 816 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 754 061 417 zł w 2022 roku.
• 28 190 721 502 zł w 2021 roku.
• 16 644 268 259 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Totalizator sportowy wyniosła 2 614 625 705 zł.
a
ktywa trwałe to 953 078 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 661 547 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 614 625 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 545 805 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 819 851 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 803 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 614 625 705 zł w 2022 roku.
• 2 360 654 491 zł w 2021 roku.
• 1 935 841 670 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 614 625 705 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Totalizator sportowy wykazała przychody na poziomie 39 573 021 494 zł.
Organizacja zarobiła 451 477 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 970 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 506 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 925 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 970 425 zł w 2022 roku
• 78 700 832 zł w 2021 roku
• 46 332 402 zł w 2020 roku

Organizacja Totalizator sportowy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 70%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Skarb Państwa posiada 558284 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2017 jest Skarb Państwa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2002 do 04.05.2017 była Skarb Państwa kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.04.2001 do 19.06.2002 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.