MŁYNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001074228
NIP
6940007389
REGON
390553998

Podsumowanie

aktywa
100,8 mln
przychód
207,8 mln
zysk
410 tys.
wartość firmy
163,5 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KRZYŻOWA
Adres
, 66
Kod pocztowy
59-706
Rejestracja
2024-01-03
Rozpoczęcie działalności
1990-09-07
Kapitał zakładowy
1900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Młynpol osiągnęła 207 790 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 523 803 zł. Pozostałe przychody to 266 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 113 970 zł.
Zysk netto wyniósł 409 833 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 418 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 790 720 zł w 2023 roku.
• 280 208 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 415 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 833 zł w 2023 roku.
• -1 005 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Młynpol wynosi 163 465 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 098 329 zł a 519 476 799 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 295 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 465 701 zł w 2023 roku.
• 208 761 056 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Młynpol wyniosła 100 745 252 zł.
a
ktywa trwałe to 17 154 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 590 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 745 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 065 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 679 621 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 970 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 745 252 zł w 2023 roku.
• 120 715 983 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Młynpol wyniosły 69 679 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 745 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 762 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 679 621 zł w 2023 roku
• 91 442 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Młynpol wykazała przychody na poziomie 207 790 720 zł.
Organizacja zarobiła 409 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja Młynpol wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gołębiowska Krystyna posiada 4750 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wołoszczak Roman posiada 4750 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wołoszczak Teresa posiada 4750 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Gołębiowski Adam posiada 4750 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do MŁYNPOL

Organizacja Numer KRS
1
0000871513
2
0000805788
3
0000762914
4
0000706188
5
0000664752
6
0000659137
7
0000627422
8
0000574430
9
0000571326
10
0000530224
11
0000408411
12
0000351787
13
0000303490
14
0000259308
15
0000252243
16
0000214977
17
0000185336
18
0000184307
19
0000147870
20
0000138247
21
0000137059
22
0000136462
23
0000098825
24
0000090928
25
0000067063
26
0000056512
27
0000042400
28
0000026695
29
0000022089
30
0000005978