ALOXE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000973875
NIP
5273004028
REGON
522140665

Podsumowanie

aktywa
30,6 mln
przychód
1,4 mln
zysk
-3,2 mln
wartość firmy
18 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. KADŁUBOWCÓW, 8
Kod pocztowy
81-336
Rejestracja
2022-05-28
Rozpoczęcie działalności
2022-05-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Aloxe polska osiągnęła 1 431 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 586 204 zł. Pozostałe przychody to 845 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 783 997 zł.
Strata netto wyniosła 3 197 793 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 431 309 zł w 2023 roku.
• 276 780 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 598 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 197 793 zł w 2023 roku.
• -3 034 217 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aloxe polska wynosi 18 042 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 139 354 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 021 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 042 835 zł w 2023 roku.
• 19 662 607 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Aloxe polska wyniosła 30 550 660 zł.
a
ktywa trwałe to 29 398 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 151 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 538 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 772 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 765 822 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 275 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 550 660 zł w 2023 roku.
• 29 349 012 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -667%.
Marża netto wyniosła -223%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -333.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -111.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Aloxe polska wyniosły 7 765 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 550 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 882 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 765 822 zł w 2023 roku
• 3 378 229 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Aloxe polska wykazała przychody na poziomie 1 431 309 zł.
Organizacja zarobiła -3 197 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 197 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Aloxe polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Aloxe Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest Aloxe Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2022 do 01.09.2022 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.