JP WEBER INVESTMENT ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378247
NIP
8971770733
REGON
021432080

Podsumowanie

aktywa
5,6 mln
przychód
9,8 mln
zysk
2 mln
wartość firmy
17,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GRODZKA, 9
Kod pocztowy
50-137
Rejestracja
2011-02-18
Rozpoczęcie działalności
2011-01-01
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jp weber investment advisory osiągnęła 9 792 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 748 544 zł. Pozostałe przychody to 43 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 747 017 zł.
Zysk netto wyniósł 2 001 527 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 841 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 792 440 zł w 2023 roku.
• 8 377 700 zł w 2022 roku.
• 7 669 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 248 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 001 527 zł w 2023 roku.
• 1 406 011 zł w 2022 roku.
• 872 887 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jp weber investment advisory wynosi 17 283 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 748 920 zł a 28 021 385 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 822 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 283 324 zł w 2023 roku.
• 13 019 453 zł w 2022 roku.
• 9 660 582 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jp weber investment advisory wyniosła 5 642 718 zł.
a
ktywa trwałe to 932 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 710 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 642 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 665 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 977 491 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 642 718 zł w 2023 roku.
• 4 488 598 zł w 2022 roku.
• 3 962 732 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jp weber investment advisory wyniosły 1 977 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 642 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 977 491 zł w 2023 roku
• 2 074 898 zł w 2022 roku
• 2 555 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jp weber investment advisory wykazała przychody na poziomie 9 792 440 zł.
Organizacja zarobiła 2 157 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 001 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 430 zł w 2023 roku
• 343 661 zł w 2022 roku
• 257 069 zł w 2021 roku

Organizacja Jp weber investment advisory wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jpw Management posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest Jpw Management kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 17.01.2024 był Jpw Management kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2011 do 22.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Jp Weber Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.