MONDAY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000943428
NIP
5272983640
REGON
520882919

Podsumowanie

aktywa
9,4 mln
przychód
19,1 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
20,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PIĘKNA, 18
Kod pocztowy
00-549
Rejestracja
2021-12-30
Rozpoczęcie działalności
2021-12-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Monday.com osiągnęła 19 091 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 962 684 zł. Pozostałe przychody to 128 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 313 189 zł.
Zysk netto wyniósł 1 649 495 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 545 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 091 479 zł w 2023 roku.
• 6 011 723 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 824 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 649 495 zł w 2023 roku.
• 19 303 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monday.com wynosi 20 580 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 255 348 zł a 47 728 698 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 290 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 580 981 zł w 2023 roku.
• 4 103 253 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Monday.com wyniosła 9 428 880 zł.
a
ktywa trwałe to 1 239 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 188 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 428 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 673 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 755 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 714 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 428 880 zł w 2023 roku.
• 4 323 192 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Monday.com wyniosły 7 755 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 428 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 877 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 755 082 zł w 2023 roku
• 4 298 890 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Monday.com wykazała przychody na poziomie 19 091 479 zł.
Organizacja zarobiła 1 677 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 649 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 774 zł w 2023 roku
• 221 319 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Monday.com wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Monday.com Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2022 jest Monday.com Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2021 do 06.07.2022 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.