AHAWA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831571
NIP
7010973860
REGON
385662257

Podsumowanie

aktywa
129 tys.
przychód
252 tys.
zysk
32 tys.
wartość firmy
366 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZŁOTA, 7
Kod pocztowy
00-019
Rejestracja
2020-02-27
Rozpoczęcie działalności
2020-02-27
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@ahawa.media.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ahawa media osiągnęła 252 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 434 zł.
Zysk netto wyniósł 31 701 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 135 zł w 2022 roku.
• 186 802 zł w 2021 roku.
• 134 565 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 701 zł w 2022 roku.
• 38 201 zł w 2021 roku.
• 14 381 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ahawa media wynosi 365 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 712 zł a 630 338 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 607 zł w 2022 roku.
• 324 273 zł w 2021 roku.
• 165 519 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ahawa media wyniosła 128 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 252 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 534 zł w 2022 roku.
• 74 126 zł w 2021 roku.
• 37 327 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ahawa media wyniosły 34 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 252 zł w 2022 roku
• 11 545 zł w 2021 roku
• 12 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ahawa media wykazała przychody na poziomie 252 135 zł.
Organizacja zarobiła 37 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5623 zł w 2022 roku
• 5530 zł w 2021 roku
• 1567 zł w 2020 roku

Organizacja Ahawa media wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Manasterski Miłosz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Manasterska Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.