"C.D.PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000183760

NIP

5261024479

REGON

010931200

aktywa

160 tys.

przychód

206 tys.

zysk netto

105 tys.

wartość firmy

674 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DRAGONÓW, 2
Kod pocztowy
00-467
Rejestracja
2003-12-16
Rozpoczęcie działalności
1995-03-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki

Organizacja "c.d.production" osiągnęła 205 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 800 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 696 zł.
Zysk netto wyniósł 105 104 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 811 zł w 2022 roku.
• 145 322 zł w 2021 roku.
• 67 675 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 104 zł w 2022 roku.
• 13 508 zł w 2021 roku.
• 15 597 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "c.d.production" wynosi 673 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 328 zł a 1 471 460 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 953 zł w 2022 roku.
• 198 546 zł w 2021 roku.
• 186 478 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "c.d.production" wyniosła 160 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5281 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 386 zł w 2022 roku.
• 67 884 zł w 2021 roku.
• 108 794 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "c.d.production" wyniosły 5281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5281 zł w 2022 roku
• 4376 zł w 2021 roku
• 3493 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "c.d.production" wykazała przychody na poziomie 205 811 zł.
Organizacja zarobiła 115 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 585 zł w 2022 roku
• 522 zł w 2021 roku
• 1582 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja "c.d.production" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00483%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Karpiński Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2009 jest Karpiński Paweł kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2007 do 19.01.2009 był Karpiński Paweł kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 16.12.2003 do 01.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Karpiński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.