EKIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781760
NIP
9522195734
REGON
383099639

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
2,8 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
8,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MYDLARSKA, 22E
Kod pocztowy
04-690
Rejestracja
2019-04-12
Rozpoczęcie działalności
2019-04-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ekipa osiągnęła 2 754 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 754 300 zł. Pozostałe przychody to 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 523 121 zł.
Zysk netto wyniósł 1 231 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 688 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 754 866 zł w 2022 roku.
• 1 753 298 zł w 2021 roku.
• 11 750 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 231 179 zł w 2022 roku.
• -753 311 zł w 2021 roku.
• 1 611 682 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekipa wynosi 8 356 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 594 820 zł a 17 236 507 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 089 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 356 114 zł w 2022 roku.
• 1 840 302 zł w 2021 roku.
• 15 516 635 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ekipa wyniosła 2 365 312 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 315 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 126 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 885 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 312 zł w 2022 roku.
• 2 132 026 zł w 2021 roku.
• 4 086 666 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ekipa wyniosły 238 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 885 zł w 2022 roku
• 1 236 778 zł w 2021 roku
• 2 438 107 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ekipa wykazała przychody na poziomie 2 754 866 zł.
Organizacja zarobiła 1 480 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 231 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 048 zł w 2022 roku
• 84 350 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Ekipa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki