BDWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000889618
NIP
5223199685
REGON
388449050

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
2,7 mln
zysk
876 tys.
wartość firmy
6,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KS. JULIANA CHROŚCICKIEGO, 74
Kod pocztowy
02-421
Rejestracja
2021-03-18
Rozpoczęcie działalności
2021-03-18
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bdwd osiągnęła 2 737 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 029 zł. Pozostałe przychody to 1684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 860 277 zł.
Zysk netto wyniósł 875 753 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 368 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 737 714 zł w 2022 roku.
• 1 662 606 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 753 zł w 2022 roku.
• 701 383 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdwd wynosi 6 548 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 220 352 zł a 12 260 538 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 274 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 548 505 zł w 2022 roku.
• 4 477 473 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bdwd wyniosła 1 718 734 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 287 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 718 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 627 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 859 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 718 734 zł w 2022 roku.
• 908 780 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bdwd wyniosły 91 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 718 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 599 zł w 2022 roku
• 157 397 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bdwd wykazała przychody na poziomie 2 737 714 zł.
Organizacja zarobiła 966 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 112 zł w 2022 roku
• 69 813 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Bdwd wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Duszyński Wojciech posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Siarkiewicz Daniel posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.