MEDIAPRO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000764976

NIP

5242879286

REGON

382257303

aktywa

3,1 mln

przychód

9,8 mln

zysk netto

448 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
USTANÓW
Adres
UL. BUKOWA, 50B
Kod pocztowy
05-540
Rejestracja
2019-01-08
Rozpoczęcie działalności
2019-01-08
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH NA CZAS NIEOZNACZONY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Mediapro art osiągnęła 9 794 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 794 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 346 185 zł.
Zysk netto wyniósł 448 376 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 264 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 794 561 zł w 2021 roku.
• 8 047 881 zł w 2020 roku.
• 2 146 726 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 376 zł w 2021 roku.
• 495 963 zł w 2020 roku.
• 97 992 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Mediapro art wynosi 9 108 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 784 892 zł a 24 486 403 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 036 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 108 104 zł w 2021 roku.
• 7 802 071 zł w 2020 roku.
• 1 904 111 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mediapro art wyniosła 3 104 840 zł.
a
ktywa trwałe to 374 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 730 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 104 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 058 318 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 104 840 zł w 2021 roku.
• 1 757 745 zł w 2020 roku.
• 627 302 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mediapro art wyniosły 2 058 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 104 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 058 318 zł w 2021 roku
• 1 153 790 zł w 2020 roku
• 519 310 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mediapro art wykazała przychody na poziomie 9 794 561 zł.
Organizacja zarobiła 570 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 623 zł w 2021 roku
• 125 678 zł w 2020 roku
• 10 292 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Mediapro art wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.271%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.09 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Likowski Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Ratyńska Blanka posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.