MEDIAPRO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764976
NIP
5242879286
REGON
382257303

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
3,2 mln
zysk
-1,5 mln
wartość firmy
2,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
USTANÓW
Adres
UL. BUKOWA, 50B
Kod pocztowy
05-540
Rejestracja
2019-01-08
Rozpoczęcie działalności
2019-01-08
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH NA CZAS NIEOZNACZONY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mediapro art osiągnęła 3 226 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 226 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 687 065 zł.
Strata netto wyniosła 1 460 284 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 645 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 226 782 zł w 2023 roku.
• 9 666 491 zł w 2022 roku.
• 9 794 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -292 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 460 284 zł w 2023 roku.
• 49 545 zł w 2022 roku.
• 448 376 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mediapro art wynosi 2 151 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 066 954 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 151 188 zł w 2023 roku.
• 7 464 559 zł w 2022 roku.
• 9 108 104 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mediapro art wyniosła 2 359 726 zł.
a
ktywa trwałe to 359 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 000 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 359 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -364 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 723 940 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 359 724 zł w 2023 roku.
• 3 688 628 zł w 2022 roku.
• 3 104 840 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 401%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mediapro art wyniosły 2 723 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 359 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 723 940 zł w 2023 roku
• 2 592 560 zł w 2022 roku
• 2 058 318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mediapro art wykazała przychody na poziomie 3 226 782 zł.
Organizacja zarobiła -1 460 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 460 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 003 zł w 2022 roku
• 122 623 zł w 2021 roku

Organizacja Mediapro art wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Likowski Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Ratyńska Blanka posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.