EAST 59 GROUP ROCH BARANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000770234
NIP
9512477721
REGON
382484772

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
2,1 mln
zysk
1,9 mln
wartość firmy
10,3 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja East 59 group roch baranowski osiągnęła 2 068 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 068 292 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 833 zł.
Zysk netto wyniósł 1 854 459 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 517 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 068 294 zł w 2022 roku.
• 1 679 566 zł w 2021 roku.
• 744 129 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 463 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 854 459 zł w 2022 roku.
• 1 515 306 zł w 2021 roku.
• 723 456 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji East 59 group roch baranowski wynosi 10 297 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 500 511 zł a 25 962 419 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 574 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 297 208 zł w 2022 roku.
• 8 373 934 zł w 2021 roku.
• 4 496 242 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów East 59 group roch baranowski wyniosła 2 045 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 044 817 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 045 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 000 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 136 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 045 817 zł w 2022 roku.
• 1 782 720 zł w 2021 roku.
• 1 558 243 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania East 59 group roch baranowski wyniosły 45 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 045 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 136 zł w 2022 roku
• 192 055 zł w 2021 roku
• 83 133 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja East 59 group roch baranowski wykazała przychody na poziomie 2 068 294 zł.
Organizacja zarobiła 2 038 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 854 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 550 zł w 2022 roku
• 149 897 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja East 59 group roch baranowski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki