OMDEXPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000747250
NIP
5272863723
REGON
381198679

Podsumowanie

aktywa
8,2 mln
przychód
10 mln
zysk
1,9 mln
wartość firmy
16,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 87
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2018-09-04
Rozpoczęcie działalności
2018-09-04
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Omdexpo polska osiągnęła 9 996 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 994 849 zł. Pozostałe przychody to 1910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 141 658 zł.
Zysk netto wyniósł 1 853 192 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 499 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 759 zł w 2022 roku.
• 5 127 174 zł w 2021 roku.
• 2 889 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 463 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 853 192 zł w 2022 roku.
• 799 417 zł w 2021 roku.
• 71 470 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omdexpo polska wynosi 16 048 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 971 131 zł a 25 944 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 012 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 048 404 zł w 2022 roku.
• 7 197 023 zł w 2021 roku.
• 2 212 120 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Omdexpo polska wyniosła 8 167 677 zł.
a
ktywa trwałe to 11 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 155 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 167 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 628 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 539 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 041 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 167 677 zł w 2022 roku.
• 2 384 284 zł w 2021 roku.
• 1 094 134 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Omdexpo polska wyniosły 5 539 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 167 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 384 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 539 502 zł w 2022 roku
• 1 609 301 zł w 2021 roku
• 1 118 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Omdexpo polska wykazała przychody na poziomie 9 996 759 zł.
Organizacja zarobiła 2 212 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 853 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 478 zł w 2022 roku
• 43 425 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Omdexpo polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Trawiński Michał posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Michalski Łukasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Trawiński Igor posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2023 jest Trawiński Michał kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2022 do 21.08.2023 był Trawiński Igor kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 07.07.2021 do 04.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Trawińska Irena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.