EMITIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537456
NIP
7952531234
REGON
360434739

Podsumowanie

aktywa
45 tys.
przychód
40 tys.
zysk
20 tys.
wartość firmy
135 tys.
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PRZEMYŚL
Adres
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 21
Kod pocztowy
37-700
Rejestracja
2015-01-05
Rozpoczęcie działalności
2015-01-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.emitime.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Emitime osiągnęła 39 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 166 zł.
Zysk netto wyniósł 20 335 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 501 zł w 2022 roku.
• 54 857 zł w 2021 roku.
• 102 295 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 335 zł w 2022 roku.
• 11 967 zł w 2021 roku.
• 4271 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emitime wynosi 134 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 951 zł a 284 689 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 625 zł w 2022 roku.
• 96 139 zł w 2021 roku.
• 88 005 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Emitime wyniosła 44 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8670 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 605 zł w 2022 roku.
• 33 922 zł w 2021 roku.
• 53 468 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Emitime wyniosły 8670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8670 zł w 2022 roku
• 18 322 zł w 2021 roku
• 49 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Emitime wykazała przychody na poziomie 39 501 zł.
Organizacja zarobiła 22 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2015 zł w 2022 roku
• 723 zł w 2021 roku
• 448 zł w 2020 roku

Organizacja Emitime wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sawka Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.