GSM-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000884823

NIP

6443558796

REGON

388201580

aktywa

79 tys.

przychód

451 tys.

zysk netto

-4 tys.

wartość firmy

306 tys.

Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
SOSNOWIEC
Adres
UL. STAWOWA, 4
Kod pocztowy
41-200
Rejestracja
2021-02-19
Rozpoczęcie działalności
2021-02-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki

Organizacja Gsm-elektro osiągnęła 451 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 029 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 182 zł.
Strata netto wyniosła 4153 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 032 zł w 2022 roku.
• 182 297 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4153 zł w 2022 roku.
• 5781 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Gsm-elektro wynosi 305 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 127 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 659 zł w 2022 roku.
• 152 742 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gsm-elektro wyniosła 79 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 685 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 313 zł w 2022 roku.
• 63 538 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gsm-elektro wyniosły 72 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 685 zł w 2022 roku
• 52 757 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gsm-elektro wykazała przychody na poziomie 451 032 zł.
Organizacja zarobiła -4153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 692 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Gsm-elektro wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00112%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Blacha Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wardach Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.