CHEŁMNO TUF PARK PGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000725383
NIP
5252745653
REGON
369844479

Podsumowanie

aktywa
130 tys.
przychód
10 mln
zysk
4,4 mln
wartość firmy
24,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. STAWKI, 3A
Kod pocztowy
00-193
Rejestracja
2018-03-29
Rozpoczęcie działalności
2018-03-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ PGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. OBECNIE KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ALEKSANDRĘ WIERZBOWSKĄ (PESEL: 90032111508) - PREZES ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Chełmno tuf park pgi osiągnęła 9 977 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 904 868 zł. Pozostałe przychody to 72 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 485 408 zł.
Zysk netto wyniósł 4 419 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 325 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 977 450 zł w 2020 roku.
• 18 685 996 zł w 2019 roku.
• 2 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 473 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 419 460 zł w 2020 roku.
• -1 068 650 zł w 2019 roku.
• -90 704 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chełmno tuf park pgi wynosi 24 368 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 630 zł a 61 872 441 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 122 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 368 104 zł w 2020 roku.
• 12 457 331 zł w 2019 roku.
• 1 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Chełmno tuf park pgi wyniosła 129 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 841 zł w 2020 roku.
• 27 572 024 zł w 2019 roku.
• 8 104 186 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,404%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,580%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1134.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2860.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Chełmno tuf park pgi wyniosły 78 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 335 zł w 2020 roku
• 28 720 178 zł w 2019 roku
• 8 183 690 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2020 roku
• 104% w 2019 roku
• 101% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Chełmno tuf park pgi wykazała przychody na poziomie 9 977 450 zł.
Organizacja zarobiła 4 419 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 419 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Chełmno tuf park pgi wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki