PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW "WASILEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722345
NIP
8351610573
REGON
369672653

Podsumowanie

aktywa
7,1 mln
przychód
10 mln
zysk
756 tys.
wartość firmy
12 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
CIELĄDZ
Adres
, 28 B
Kod pocztowy
96-214
Rejestracja
2018-03-08
Rozpoczęcie działalności
2018-03-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
danielwasilewski@op.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przetwórstwo owoców i warzyw "wasilewski" osiągnęła 9 998 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 997 238 zł. Pozostałe przychody to 1036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 241 335 zł.
Zysk netto wyniósł 755 903 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 666 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 998 273 zł w 2023 roku.
• 7 566 025 zł w 2022 roku.
• 5 418 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 755 903 zł w 2023 roku.
• 763 443 zł w 2022 roku.
• 413 616 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przetwórstwo owoców i warzyw "wasilewski" wynosi 11 995 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 306 524 zł a 24 995 684 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 999 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 995 650 zł w 2023 roku.
• 9 837 384 zł w 2022 roku.
• 6 433 745 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przetwórstwo owoców i warzyw "wasilewski" wyniosła 7 090 628 zł.
a
ktywa trwałe to 4 722 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 368 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 090 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 075 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 015 263 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 181 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 090 628 zł w 2023 roku.
• 4 340 538 zł w 2022 roku.
• 3 733 755 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przetwórstwo owoców i warzyw "wasilewski" wyniosły 4 015 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 090 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 015 263 zł w 2023 roku
• 2 021 076 zł w 2022 roku
• 2 177 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przetwórstwo owoców i warzyw "wasilewski" wykazała przychody na poziomie 9 998 273 zł.
Organizacja zarobiła 912 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 349 zł w 2023 roku
• 75 505 zł w 2022 roku
• 40 907 zł w 2021 roku

Organizacja Przetwórstwo owoców i warzyw "wasilewski" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wasilewski Kazimierz posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Wasilewski Dawid posiada 13 udziałów, które stanowią 26% firmy.
Wasilewski Daniel posiada 13 udziałów, które stanowią 26% firmy.

Podobne organizacje do PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW "WASILEWSKI"

Organizacja Numer KRS
1
0000773543
2
0000149760
3
0000159707
4
0000112065
5
0000353848
6
0000488777
7
0000535508
8
0000452008
9
0000056019
10
0000114090
11
0000897634
12
0000014779
13
0000226102
14
0000822381
15
0000675468
16
0000955957
17
0000071934
18
0000453164
19
0000128598
20
0000853333
21
0000250181
22
0000800425
23
0000130804
24
0000189457
25
0000456562
26
0000495884
27
0000209447
28
0000590256
29
0000669463
30
0000044353