GREEN BOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699534
NIP
8522635960
REGON
368526814

Podsumowanie

aktywa
64 tys.
przychód
133 tys.
zysk
15 tys.
wartość firmy
192 tys.
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 45
Kod pocztowy
70-415
Rejestracja
2017-10-16
Rozpoczęcie działalności
2017-10-16
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.greenboxeurope.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Green box europe osiągnęła 132 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 050 zł. Pozostałe przychody to 68 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 729 zł.
Zysk netto wyniósł 15 322 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 843 zł w 2023 roku.
• 119 161 zł w 2022 roku.
• 139 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 322 zł w 2023 roku.
• -5451 zł w 2022 roku.
• 13 183 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green box europe wynosi 192 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 359 zł a 332 107 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 208 zł w 2023 roku.
• 110 308 zł w 2022 roku.
• 180 698 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Green box europe wyniosła 64 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 002 zł w 2023 roku.
• 53 013 zł w 2022 roku.
• 51 574 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -83%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Green box europe wyniosły 7524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7524 zł w 2023 roku
• 11 857 zł w 2022 roku
• 4966 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Green box europe wykazała przychody na poziomie 132 843 zł.
Organizacja zarobiła 15 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Green box europe wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Grimm Jaramillo Angelique posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ascenco Marini Braganca Nunes De Carvalho Gaudencio posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mucha Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2023 jest Grimm Jaramillo Angelique kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2019 do 21.08.2023:
• Grimm Jaramillo Angelique (25% udziałów)
• Mucha Sebastian (25% udziałów)
• Trzciński Marcin (25% udziałów)
• Ascenco Marini Braganca Nunes De Carvalho Gaudencio (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2018 do 07.11.2019:
• Mucha Sebastian (25% udziałów)
• Trzciński Marcin (25% udziałów)
• Grimm Jaramillo Angelique Brigid (25% udziałów)
• Ascenco Marini Braganca Nunes De Carvalho Gaudencio Miguel (25% udziałów)