AMEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696045
NIP
7773293485
REGON
368317401

Podsumowanie

aktywa
3,5 mln
przychód
10 mln
zysk
68 tys.
wartość firmy
9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PACZKOWO
Adres
UL. KOSTRZYŃSKA, 12
Kod pocztowy
62-021
Rejestracja
2017-09-21
Rozpoczęcie działalności
2017-09-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Amekor osiągnęła 10 041 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 041 012 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 972 947 zł.
Zysk netto wyniósł 68 065 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 673 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 041 013 zł w 2023 roku.
• 9 979 337 zł w 2022 roku.
• 284 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 065 zł w 2023 roku.
• 2 522 372 zł w 2022 roku.
• 17 865 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amekor wynosi 8 955 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 680 646 zł a 25 102 533 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 492 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 955 177 zł w 2023 roku.
• 18 680 240 zł w 2022 roku.
• 307 280 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Amekor wyniosła 3 480 045 zł.
a
ktywa trwałe to 14 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 465 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 480 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 651 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 166 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 480 045 zł w 2023 roku.
• 3 295 029 zł w 2022 roku.
• 79 036 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Amekor wyniosły 828 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 480 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 166 zł w 2023 roku
• 711 214 zł w 2022 roku
• 17 593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Amekor wykazała przychody na poziomie 10 041 013 zł.
Organizacja zarobiła 68 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6576 zł w 2021 roku

Organizacja Amekor wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Perz Mariusz posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.