WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654630
NIP
8840007818
REGON
890528418

Podsumowanie

aktywa
573,3 mln
przychód
993,5 mln
zysk
318 tys.
wartość firmy
995,4 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŚWIDNICA
Adres
UL. STRZELIŃSKA, 35
Kod pocztowy
58-100
Rejestracja
2016-12-29
Rozpoczęcie działalności
1992-04-01
Kapitał zakładowy
60312498,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wagony świdnica osiągnęła 993 463 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 988 381 000 zł. Pozostałe przychody to 5 082 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 988 063 000 zł.
Zysk netto wyniósł 318 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 533 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 993 463 000 zł w 2023 roku.
• 961 820 000 zł w 2022 roku.
• 758 881 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 752 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 000 zł w 2023 roku.
• 3 175 000 zł w 2022 roku.
• 11 585 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wagony świdnica wynosi 995 371 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 180 000 zł a 2 483 657 500 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 980 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 995 371 000 zł w 2023 roku.
• 980 870 000 zł w 2022 roku.
• 828 391 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wagony świdnica wyniosła 573 254 000 zł.
a
ktywa trwałe to 134 908 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 346 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 254 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 357 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 553 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 344 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 587 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 254 000 zł w 2023 roku.
• 514 933 000 zł w 2022 roku.
• 507 834 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 254 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wagony świdnica wykazała przychody na poziomie 993 463 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 169 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 851 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 827 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 851 000 zł w 2023 roku
• 1 970 000 zł w 2022 roku
• 3 739 000 zł w 2021 roku

Organizacja Wagony świdnica wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Greenbrier Astra Rail B.v. posiada 1182598 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2017 jest Greenbrier Astra Rail B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2017 do 05.04.2017 był Greenbrier Europe Holdings B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2016 do 20.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Greenbrier Europe B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WAGONY ŚWIDNICA