MATROXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646326
NIP
7831749804
REGON
365838051

Podsumowanie

aktywa
2 mln
przychód
2,3 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
9,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 59
Kod pocztowy
61-806
Rejestracja
2016-11-10
Rozpoczęcie działalności
2016-11-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Matroxis osiągnęła 2 260 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 260 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 609 065 zł.
Zysk netto wyniósł 1 651 687 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 260 752 zł w 2022 roku.
• 624 715 zł w 2021 roku.
• 581 715 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 651 687 zł w 2022 roku.
• 57 189 zł w 2021 roku.
• 127 980 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matroxis wynosi 9 472 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 358 757 zł a 23 123 619 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 873 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 472 674 zł w 2022 roku.
• 765 226 zł w 2021 roku.
• 976 831 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Matroxis wyniosła 2 024 735 zł.
a
ktywa trwałe to 4553 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 020 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 811 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 058 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 024 735 zł w 2022 roku.
• 3 742 315 zł w 2021 roku.
• 4 201 551 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Matroxis wyniosły 213 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -686 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 058 zł w 2022 roku
• 3 582 325 zł w 2021 roku
• 4 098 751 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Matroxis wykazała przychody na poziomie 2 260 752 zł.
Organizacja zarobiła 1 814 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 651 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 272 zł w 2022 roku
• 5675 zł w 2021 roku
• 8435 zł w 2020 roku

Organizacja Matroxis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Neomedia Solutions posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2017 jest Neomedia Solutions kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2016 do 13.06.2017 był Marzec Piotr kontrolując 100% udziałów.