TECHNO45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601196
NIP
5213722576
REGON
363714735

Podsumowanie

aktywa
877 tys.
przychód
2 mln
zysk
466 tys.
wartość firmy
3,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHEŁMSKA, 21
Kod pocztowy
00-724
Rejestracja
2016-02-10
Rozpoczęcie działalności
2016-02-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Techno45 osiągnęła 2 034 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 034 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 568 496 zł.
Zysk netto wyniósł 466 319 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 034 816 zł w 2021 roku.
• 879 103 zł w 2020 roku.
• 702 272 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 319 zł w 2021 roku.
• 109 375 zł w 2020 roku.
• 74 711 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno45 wynosi 3 730 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 447 zł a 6 528 469 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 730 268 zł w 2021 roku.
• 1 182 275 zł w 2020 roku.
• 843 700 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Techno45 wyniosła 877 421 zł.
a
ktywa trwałe to 70 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 492 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 421 zł w 2021 roku.
• 364 371 zł w 2020 roku.
• 201 823 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Techno45 wyniosły 199 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 492 zł w 2021 roku
• 152 761 zł w 2020 roku
• 99 587 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Techno45 wykazała przychody na poziomie 2 034 816 zł.
Organizacja zarobiła 512 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 364 zł w 2021 roku
• 10 817 zł w 2020 roku
• 7363 zł w 2019 roku

Organizacja Techno45 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Film Factory Ltd posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tomiak Arkadiusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Grzywacz Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.