CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443829
NIP
6490001173
REGON
272819315

Podsumowanie

aktywa
3,8 mld
przychód
5,8 mld
zysk
95 mln
wartość firmy
6,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZAWIERCIE
Adres
PIŁSUDSKIEGO, 82
Kod pocztowy
42-400
Rejestracja
2012-12-13
Rozpoczęcie działalności
1996-01-15
Kapitał zakładowy
118233740,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.cmc.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cmc poland osiągnęła 5 813 758 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 775 835 000 zł. Pozostałe przychody to 37 923 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 680 805 000 zł.
Zysk netto wyniósł 95 030 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 890 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 813 758 000 zł w 2023 roku.
• 7 243 088 000 zł w 2022 roku.
• 4 227 079 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 436 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 030 000 zł w 2023 roku.
• 963 226 000 zł w 2022 roku.
• 388 470 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cmc poland wynosi 6 383 938 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 950 300 000 zł a 14 534 395 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 854 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 383 938 000 zł w 2023 roku.
• 11 428 639 333 zł w 2022 roku.
• 6 557 899 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cmc poland wyniosła 3 794 416 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 756 401 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 038 015 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 794 417 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 128 357 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 060 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 934 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 794 417 000 zł w 2023 roku.
• 4 906 856 000 zł w 2022 roku.
• 3 113 058 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 794 417 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 244 176 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cmc poland wykazała przychody na poziomie 5 813 758 000 zł.
Organizacja zarobiła 119 662 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 632 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 030 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 036 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 632 000 zł w 2023 roku
• 226 111 000 zł w 2022 roku
• 91 713 000 zł w 2021 roku

Organizacja Cmc poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cmc International Finance S.a.r.l. posiada 863020 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2016 jest Cmc International Finance S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 11.10.2016 był Cmc International Finance S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2015 do 10.10.2016:
• Cmc Lux 1 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 2 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 5 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 4 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 3 Scsp (20% udziałów)

Podobne organizacje do CMC POLAND