CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443829
NIP
6490001173
REGON
272819315

Podsumowanie

aktywa
4,9 mld
przychód
7,2 mld
zysk
963,2 mln
wartość firmy
11,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZAWIERCIE
Adres
PIŁSUDSKIEGO, 82
Kod pocztowy
42-400
Rejestracja
2012-12-13
Rozpoczęcie działalności
1996-01-15
Kapitał zakładowy
118233740,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
cmc.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cmc poland osiągnęła 7 243 088 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 229 981 000 zł. Pozostałe przychody to 13 107 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 266 755 000 zł.
Zysk netto wyniósł 963 226 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 933 734 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 243 088 000 zł w 2022 roku.
• 4 227 079 000 zł w 2021 roku.
• 2 799 067 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 115 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 963 226 000 zł w 2022 roku.
• 388 470 000 zł w 2021 roku.
• 85 974 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cmc poland wynosi 11 428 639 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 747 010 000 zł a 18 107 720 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 701 165 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 428 639 333 zł w 2022 roku.
• 6 557 899 000 zł w 2021 roku.
• 3 314 911 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cmc poland wyniosła 4 906 856 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 079 272 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 827 584 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 906 855 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 662 679 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 176 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 809 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 906 856 000 zł w 2022 roku.
• 3 113 058 000 zł w 2021 roku.
• 2 164 615 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cmc poland wyniosły 1 244 176 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 906 856 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 855 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 244 176 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cmc poland wykazała przychody na poziomie 7 243 088 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 189 337 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 111 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 226 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 052 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 111 000 zł w 2022 roku
• 91 713 000 zł w 2021 roku
• 21 645 000 zł w 2020 roku

Organizacja Cmc poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cmc International Finance S.a.r.l. posiada 863020 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2016 jest Cmc International Finance S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 11.10.2016 był Cmc International Finance S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2015 do 10.10.2016:
• Cmc Lux 2 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 3 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 4 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 5 Scsp (20% udziałów)
• Cmc Lux 1 Scsp (20% udziałów)

Podobne organizacje do CMC POLAND