ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000115891
NIP
6342463083
REGON
277839653

Podsumowanie

aktywa
17,1 mld
przychód
26,2 mld
zysk
-965,4 mln
wartość firmy
26,2 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
DĄBROWA GÓRNICZA
Adres
AL. J. PIŁSUDSKIEGO, 92
Kod pocztowy
41-308
Rejestracja
2002-06-06
Rozpoczęcie działalności
2002-07-01
Kapitał zakładowy
2659478030,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://poland.arcelormittal.com/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: ArcelorMittal Poland to wiodący producent stali, którego działalność jest głęboko ...
W skrócie
  • Producent stali i wyrobów stalowych dla budownictwa, AGD, infrastruktury kolejowej
  • Innowacyjne produkty zmniejszające emisję CO2, np. XCarb
  • Projekty prośrodowiskowe i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Inwestycje w lokalne społeczności i inicjatywy społeczne
  • Możliwości rozwoju kariery i wsparcie dla pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Arcelormittal poland osiągnęła 26 195 167 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 039 776 000 zł. Pozostałe przychody to 155 391 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 005 173 000 zł.
Strata netto wyniosła 965 397 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 568 610 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 195 167 000 zł w 2023 roku.
• 35 232 394 000 zł w 2022 roku.
• 27 415 682 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -219 125 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -965 397 000 zł w 2023 roku.
• 762 873 000 zł w 2022 roku.
• 2 127 739 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcelormittal poland wynosi 26 195 167 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 487 917 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 219 254 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 195 167 000 zł w 2023 roku.
• 39 809 632 000 zł w 2022 roku.
• 40 182 116 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Arcelormittal poland wyniosła 17 097 748 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8 567 174 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 530 574 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 097 748 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 814 888 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 282 860 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 804 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 097 748 000 zł w 2023 roku.
• 19 870 922 000 zł w 2022 roku.
• 19 993 931 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 097 748 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Arcelormittal poland wykazała przychody na poziomie 26 195 167 000 zł.
Organizacja zarobiła -770 178 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 219 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -965 397 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 527 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 219 000 zł w 2023 roku
• 188 831 000 zł w 2022 roku
• 526 078 000 zł w 2021 roku

Organizacja Arcelormittal poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 01.08.2008 jest Mittal Steel Holdings A.g. kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2003 do 01.08.2008:
• Skarb Państwa Minister Gospodarki (0% udziałów)
• Mittal Steel Holdings A.g. (0% udziałów)
W okresie od 06.06.2002 do 01.12.2003 najwięcej udziałów posiadał Skarb Państwa Minister Gospodarki. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.