ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000115891

NIP

6342463083

REGON

277839653

aktywa

19,9 mld

przychód

35,2 mld

zysk netto

762,9 mln

wartość firmy

39,8 mld

Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
DĄBROWA GÓRNICZA
Adres
AL. J. PIŁSUDSKIEGO, 92
Kod pocztowy
41-308
Rejestracja
2002-06-06
Rozpoczęcie działalności
2002-07-01
Kapitał zakładowy
2659478030,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://poland.arcelormittal.com/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Arcelormittal poland osiągnęła 35 232 394 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 017 405 000 zł. Pozostałe przychody to 214 989 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 254 532 000 zł.
Zysk netto wyniósł 762 873 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 689 778 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 232 394 000 zł w 2022 roku.
• 27 415 682 000 zł w 2021 roku.
• 15 057 440 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 703 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 873 000 zł w 2022 roku.
• 2 127 739 000 zł w 2021 roku.
• -1 181 072 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Arcelormittal poland wynosi 39 809 632 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 628 730 000 zł a 88 080 985 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 185 998 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 809 632 000 zł w 2022 roku.
• 40 182 116 000 zł w 2021 roku.
• 14 877 894 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Arcelormittal poland wyniosła 19 870 922 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8 053 535 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 817 387 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 870 922 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 534 306 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 336 616 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 800 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 870 922 000 zł w 2022 roku.
• 19 993 931 000 zł w 2021 roku.
• 15 243 975 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 870 922 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8 791 174 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Arcelormittal poland wykazała przychody na poziomie 35 232 394 000 zł.
Organizacja zarobiła 951 704 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 831 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 873 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 155 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 831 000 zł w 2022 roku
• 526 078 000 zł w 2021 roku
• 201 234 000 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Arcelormittal poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 62%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.84 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 01.08.2008 jest Mittal Steel Holdings A.g. kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2003 do 01.08.2008:
• Mittal Steel Holdings A.g. (0% udziałów)
• Skarb Państwa Minister Gospodarki (0% udziałów)
W okresie od 06.06.2002 do 01.12.2003 najwięcej udziałów posiadał Skarb Państwa Minister Gospodarki. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.