CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000438398
NIP
6112622141
REGON
020523001

Podsumowanie

aktywa
101,2 mln
przychód
201,7 mln
zysk
135,5 mln
wartość firmy
748,2 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELENIA GÓRA
Adres
WOLNOŚCI, 16
Kod pocztowy
58-500
Rejestracja
2012-10-30
Rozpoczęcie działalności
2007-06-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Codetwo osiągnęła 201 674 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 699 039 zł. Pozostałe przychody to 975 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 188 850 zł.
Zysk netto wyniósł 135 510 189 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 528 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 674 423 zł w 2023 roku.
• 156 050 460 zł w 2022 roku.
• 104 608 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 850 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 510 189 zł w 2023 roku.
• 95 159 930 zł w 2022 roku.
• 59 873 280 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codetwo wynosi 748 185 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 694 965 zł a 1 897 142 649 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 655 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 185 338 zł w 2023 roku.
• 525 582 550 zł w 2022 roku.
• 317 646 379 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Codetwo wyniosła 101 150 176 zł.
a
ktywa trwałe to 1 095 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 054 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 150 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 593 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 556 889 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 006 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 150 176 zł w 2023 roku.
• 61 225 912 zł w 2022 roku.
• 31 758 783 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 134%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Codetwo wyniosły 5 556 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 150 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 695 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 556 889 zł w 2023 roku
• 6 680 326 zł w 2022 roku
• 20 539 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Codetwo wykazała przychody na poziomie 201 674 423 zł.
Organizacja zarobiła 142 706 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 196 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 510 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 199 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 196 609 zł w 2023 roku
• 22 287 887 zł w 2022 roku
• 8 886 835 zł w 2021 roku

Organizacja Codetwo wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki