CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000438398

NIP

6112622141

REGON

020523001

aktywa

61,2 mln

przychód

156,1 mln

zysk netto

95,2 mln

wartość firmy

525,6 mln

Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELENIA GÓRA
Adres
WOLNOŚCI, 16
Kod pocztowy
58-500
Rejestracja
2012-10-30
Rozpoczęcie działalności
2007-06-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki

Organizacja Codetwo osiągnęła 156 050 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 278 349 zł. Pozostałe przychody to 2 772 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 118 419 zł.
Zysk netto wyniósł 95 159 930 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 109 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 050 460 zł w 2022 roku.
• 104 608 728 zł w 2021 roku.
• 73 177 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 750 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 159 930 zł w 2022 roku.
• 59 873 280 zł w 2021 roku.
• 46 927 252 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Codetwo wynosi 525 582 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 909 189 zł a 1 332 239 022 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 665 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 582 550 zł w 2022 roku.
• 317 646 379 zł w 2021 roku.
• 236 981 008 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Codetwo wyniosła 61 225 912 zł.
a
ktywa trwałe to 1 977 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 248 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 225 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 545 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 680 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 623 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 225 912 zł w 2022 roku.
• 31 758 783 zł w 2021 roku.
• 18 428 835 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 155%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Codetwo wyniosły 6 680 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 225 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 059 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 680 326 zł w 2022 roku
• 20 539 975 zł w 2021 roku
• 17 779 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Codetwo wykazała przychody na poziomie 156 050 460 zł.
Organizacja zarobiła 117 447 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 287 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 159 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 457 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 287 887 zł w 2022 roku
• 8 886 835 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Codetwo wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 8.74%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 1.08 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki