NEVEREST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000741540
NIP
5252758325
REGON
380915558

Podsumowanie

aktywa
925 tys.
przychód
2,1 mln
zysk
234 tys.
wartość firmy
2,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JANA CHRYZOSTOMA PASKA, 2A
Kod pocztowy
01-640
Rejestracja
2018-08-02
Rozpoczęcie działalności
2018-08-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE WAŻNEGO PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Neverest poland osiągnęła 2 078 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 078 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 844 804 zł.
Zysk netto wyniósł 233 615 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 078 419 zł w 2023 roku.
• 4 056 231 zł w 2022 roku.
• 3 658 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 615 zł w 2023 roku.
• 1 016 505 zł w 2022 roku.
• 1 015 637 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neverest poland wynosi 2 585 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 265 211 zł a 5 196 047 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 585 285 zł w 2023 roku.
• 7 547 551 zł w 2022 roku.
• 7 277 968 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Neverest poland wyniosła 924 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 590 zł w 2023 roku.
• 1 944 601 zł w 2022 roku.
• 1 264 339 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Neverest poland wyniosły 570 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 974 zł w 2023 roku
• 908 096 zł w 2022 roku
• 228 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Neverest poland wykazała przychody na poziomie 2 078 419 zł.
Organizacja zarobiła 253 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 466 zł w 2023 roku
• 119 067 zł w 2022 roku
• 69 681 zł w 2021 roku

Organizacja Neverest poland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki