NEVEREST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000741540
NIP
5252758325
REGON
380915558

Podsumowanie

aktywa
1,9 mln
przychód
4,1 mln
zysk
1 mln
wartość firmy
7,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JANA CHRYZOSTOMA PASKA, 2A
Kod pocztowy
01-640
Rejestracja
2018-08-02
Rozpoczęcie działalności
2018-08-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE WAŻNEGO PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Neverest poland osiągnęła 4 056 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 056 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 039 726 zł.
Zysk netto wyniósł 1 016 505 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 811 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 056 231 zł w 2022 roku.
• 3 658 038 zł w 2021 roku.
• 2 814 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 203 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 016 505 zł w 2022 roku.
• 1 015 637 zł w 2021 roku.
• 940 887 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neverest poland wynosi 7 547 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 777 379 zł a 14 231 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 509 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 547 551 zł w 2022 roku.
• 7 277 968 zł w 2021 roku.
• 6 360 381 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Neverest poland wyniosła 1 944 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 944 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 944 601 zł w 2022 roku.
• 1 264 339 zł w 2021 roku.
• 1 679 695 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Neverest poland wyniosły 908 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 944 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 096 zł w 2022 roku
• 228 702 zł w 2021 roku
• 718 807 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Neverest poland wykazała przychody na poziomie 4 056 231 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 016 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 067 zł w 2022 roku
• 69 681 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Neverest poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki