AST POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000427585
NIP
8133673707
REGON
180869505

Podsumowanie

aktywa
51 mln
przychód
234,5 mln
zysk
499 tys.
wartość firmy
160,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 30
Kod pocztowy
02-697
Rejestracja
2012-07-20
Rozpoczęcie działalności
2012-07-20
Kapitał zakładowy
200600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ast południe osiągnęła 234 466 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 432 968 zł. Pozostałe przychody to 34 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 934 342 zł.
Zysk netto wyniósł 498 626 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 201 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 466 983 zł w 2023 roku.
• 201 141 332 zł w 2022 roku.
• 187 330 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 626 zł w 2023 roku.
• 93 346 zł w 2022 roku.
• 670 571 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ast południe wynosi 160 153 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 847 839 zł a 586 167 457 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 239 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 153 666 zł w 2023 roku.
• 135 926 290 zł w 2022 roku.
• 128 958 200 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ast południe wyniosła 51 044 667 zł.
a
ktywa trwałe to 1 870 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 174 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 044 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 463 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 580 882 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 124 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 044 667 zł w 2023 roku.
• 45 576 262 zł w 2022 roku.
• 43 267 083 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ast południe wyniosły 48 580 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 044 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 842 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 580 882 zł w 2023 roku
• 43 631 348 zł w 2022 roku
• 41 415 514 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ast południe wykazała przychody na poziomie 234 466 983 zł.
Organizacja zarobiła 652 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 134 zł w 2023 roku
• 53 436 zł w 2022 roku
• 305 590 zł w 2021 roku

Organizacja Ast południe wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nokton posiada 3511 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2022 jest Nokton kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2020 do 01.08.2022 był Nokton kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 09.07.2019 do 12.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Nokton . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.