SIMPLE WORK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577169
NIP
5272745840
REGON
362610519

Podsumowanie

aktywa
78,2 mln
przychód
579,3 mln
zysk
312 tys.
wartość firmy
389,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212A
Kod pocztowy
02-486
Rejestracja
2015-09-29
Rozpoczęcie działalności
2015-09-29
Kapitał zakładowy
5050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Simple work group osiągnęła 579 317 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 579 174 887 zł. Pozostałe przychody to 143 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 863 206 zł.
Zysk netto wyniósł 311 681 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 622 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 317 982 zł w 2023 roku.
• 504 646 883 zł w 2022 roku.
• 448 631 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 681 zł w 2023 roku.
• 379 345 zł w 2022 roku.
• 358 404 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Simple work group wynosi 389 463 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 004 999 zł a 1 448 294 954 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 419 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 463 710 zł w 2023 roku.
• 339 719 875 zł w 2022 roku.
• 302 007 761 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Simple work group wyniosła 78 212 435 zł.
a
ktywa trwałe to 8 122 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 089 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 212 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 673 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 539 103 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 939 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 212 435 zł w 2023 roku.
• 67 522 856 zł w 2022 roku.
• 58 666 967 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Simple work group wyniosły 75 539 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 212 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 678 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 539 103 zł w 2023 roku
• 65 161 204 zł w 2022 roku
• 56 684 660 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Simple work group wykazała przychody na poziomie 579 317 982 zł.
Organizacja zarobiła 441 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 014 zł w 2023 roku
• 136 973 zł w 2022 roku
• 74 478 zł w 2021 roku

Organizacja Simple work group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bolewicz Bolesław posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2022 jest Bolewicz Bolesław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2020 do 29.07.2022 był Bolewicz Bolesław kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 27.04.2018 do 27.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Bolewicz Bolesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.