GND HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398872
NIP
7343514110
REGON
122477578

Podsumowanie

aktywa
3,8 mln
przychód
434 tys.
zysk
164 tys.
wartość firmy
1,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
PLAC NA GROBLACH, 21
Kod pocztowy
31-101
Rejestracja
2011-12-28
Rozpoczęcie działalności
2011-12-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gnd house osiągnęła 434 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 269 935 zł.
Zysk netto wyniósł 164 065 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 001 zł w 2022 roku.
• 492 001 zł w 2021 roku.
• 140 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 065 zł w 2022 roku.
• 302 438 zł w 2021 roku.
• 35 252 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Gnd house wynosi 1 320 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 375 263 zł a 2 296 905 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 320 855 zł w 2022 roku.
• 1 788 618 zł w 2021 roku.
• 3 222 381 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gnd house wyniosła 3 762 165 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 624 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 762 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 261 815 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 762 165 zł w 2022 roku.
• 3 823 291 zł w 2021 roku.
• 7 740 008 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 243861.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gnd house wyniosły 3 261 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 762 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 261 815 zł w 2022 roku
• 3 488 801 zł w 2021 roku
• 3 755 955 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gnd house wykazała przychody na poziomie 434 001 zł.
Organizacja zarobiła 179 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 143 zł w 2022 roku
• 27 527 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Gnd house wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Id Aktywa posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2021 jest Id Aktywa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2020 do 14.01.2021 była Id Grupa kontrolująca 55% udziałów.
W okresie od 07.11.2018 do 10.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Id Grupa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.