FABRYKA NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317617
NIP
9512269537
REGON
141644521

Podsumowanie

aktywa
383 tys.
przychód
479 tys.
zysk
198 tys.
wartość firmy
1,4 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7
Kod pocztowy
45-084
Rejestracja
2008-11-18
Rozpoczęcie działalności
2008-12-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fabryka nr 1 osiągnęła 478 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 124 zł.
Zysk netto wyniósł 197 535 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -104 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 659 zł w 2022 roku.
• 227 475 zł w 2021 roku.
• 37 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 535 zł w 2022 roku.
• 116 377 zł w 2021 roku.
• -15 006 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Fabryka nr 1 wynosi 1 391 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 046 zł a 2 765 490 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 391 292 zł w 2022 roku.
• 751 054 zł w 2021 roku.
• 71 611 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fabryka nr 1 wyniosła 383 360 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7299 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 360 zł w 2022 roku.
• 298 014 zł w 2021 roku.
• 358 625 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fabryka nr 1 wyniosły 7299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7299 zł w 2022 roku
• 119 488 zł w 2021 roku
• 296 477 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fabryka nr 1 wykazała przychody na poziomie 478 659 zł.
Organizacja zarobiła 218 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 691 zł w 2022 roku
• 10 304 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Fabryka nr 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gadzińska Kobiałko Małgorzata posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2010 jest Gadzińska Kobiałko Małgorzata kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2008 do 11.10.2010 była Gadzińska Kobiałko Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.