"CETOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209453
NIP
5542587180
REGON
093195008

Podsumowanie

aktywa
29,7 mln
przychód
6,1 mln
zysk
-3,3 mln
wartość firmy
21,3 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
FORDOŃSKA, 246
Kod pocztowy
85-766
Rejestracja
2004-06-03
Rozpoczęcie działalności
2004-06-21
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "cetor" osiągnęła 6 128 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 332 257 zł. Pozostałe przychody to 796 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 633 299 zł.
Strata netto wyniosła 3 301 041 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 424 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 128 496 zł w 2022 roku.
• 10 761 124 zł w 2021 roku.
• 17 289 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 271 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 301 041 zł w 2022 roku.
• -163 778 zł w 2021 roku.
• 3 178 052 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cetor" wynosi 21 307 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 848 530 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 978 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 307 263 zł w 2022 roku.
• 25 408 963 zł w 2021 roku.
• 42 596 297 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "cetor" wyniosła 29 650 730 zł.
a
ktywa trwałe to 17 899 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 750 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 650 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 962 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 688 597 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 375 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 650 730 zł w 2022 roku.
• 28 197 293 zł w 2021 roku.
• 28 553 565 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "cetor" wyniosły 6 688 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 650 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 933 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 688 597 zł w 2022 roku
• 3 884 119 zł w 2021 roku
• 4 076 613 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "cetor" wykazała przychody na poziomie 6 128 496 zł.
Organizacja zarobiła -3 301 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 301 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 16 818 zł w 2021 roku
• 727 725 zł w 2020 roku

Organizacja "cetor" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kardas Bogusław posiada 3900 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2022 jest Kardas Bogusław kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2008 do 10.11.2022 był Bujak Michał kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 01.10.2004 do 20.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Brac . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.