PTC SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676547
NIP
5993202615
REGON
367260260

Podsumowanie

aktywa
31,7 mln
przychód
52,6 mln
zysk
2,1 mln
wartość firmy
45,8 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ŁAGODZIN
Adres
UL. DOBRA, 3
Kod pocztowy
66-446
Rejestracja
2017-05-11
Rozpoczęcie działalności
2017-05-11
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI WARTOŚĆ PRAWA LUB OBOWIĄZKU NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ptc servis osiągnęła 52 579 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 069 560 zł. Pozostałe przychody to 510 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 974 163 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 515 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 579 708 zł w 2022 roku.
• 13 442 985 zł w 2021 roku.
• 12 699 874 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 419 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 095 397 zł w 2022 roku.
• 905 476 zł w 2021 roku.
• 386 880 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ptc servis wynosi 45 779 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 345 198 zł a 131 449 269 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 143 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 779 924 zł w 2022 roku.
• 13 357 545 zł w 2021 roku.
• 10 278 027 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ptc servis wyniosła 31 728 361 zł.
a
ktywa trwałe to 4 511 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 216 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 728 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 126 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 601 431 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 311 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 728 361 zł w 2022 roku.
• 11 411 399 zł w 2021 roku.
• 3 848 084 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ptc servis wyniosły 28 601 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 728 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 702 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 601 431 zł w 2022 roku
• 10 379 865 zł w 2021 roku
• 3 496 185 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ptc servis wykazała przychody na poziomie 52 579 708 zł.
Organizacja zarobiła 2 569 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 474 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 537 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 66 883 zł w 2020 roku

Organizacja Ptc servis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wei Xiafeng posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Wei Hang posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2021 jest Wei Xiafeng kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2017 do 06.09.2021 był Wei Xiafeng kontrolując 60% udziałów.