"KASKAT DAIRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198813
NIP
5992415208
REGON
210465067

Podsumowanie

aktywa
101,6 mln
przychód
300,2 mln
zysk
232 tys.
wartość firmy
233,6 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
HUSARSKA, 10
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2004-03-09
Rozpoczęcie działalności
1997-12-29
Kapitał zakładowy
140000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "kaskat dairy" osiągnęła 300 173 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 877 925 zł. Pozostałe przychody to 296 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 299 645 827 zł.
Zysk netto wyniósł 232 097 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 151 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 173 973 zł w 2023 roku.
• 420 009 319 zł w 2022 roku.
• 369 116 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -264 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 097 zł w 2023 roku.
• 15 072 993 zł w 2022 roku.
• 8 820 585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kaskat dairy" wynosi 233 561 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 320 974 zł a 750 434 932 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 373 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 561 002 zł w 2023 roku.
• 377 890 743 zł w 2022 roku.
• 310 910 348 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "kaskat dairy" wyniosła 101 577 619 zł.
a
ktywa trwałe to 20 440 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 137 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 577 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 355 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 222 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 216 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 577 619 zł w 2023 roku.
• 133 721 211 zł w 2022 roku.
• 96 746 515 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "kaskat dairy" wyniosły 58 222 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 577 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 663 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 222 113 zł w 2023 roku
• 83 597 801 zł w 2022 roku
• 57 346 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "kaskat dairy" wykazała przychody na poziomie 300 173 973 zł.
Organizacja zarobiła 477 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 164 zł w 2023 roku
• 4 274 498 zł w 2022 roku
• 2 465 078 zł w 2021 roku

Organizacja "kaskat dairy" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Franczak Stanisław posiada 40 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.
Franczak Bartosz posiada 15 udziałów, które stanowią 21.4% firmy.
Wenerska Ewelina posiada 15 udziałów, które stanowią 21.4% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2020 jest Franczak Stanisław kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2017 do 29.12.2020 był Franczak Stanisław kontrolując 71% udziałów.
W okresie od 25.05.2017 do 15.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Franczak Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do "KASKAT DAIRY"

Organizacja Numer KRS
1
0000677560
2
0000089254
3
0000663998
4
0000069838
5
0000380597
6
0000867953
7
0000048964
8
0000214971
9
0000643286
10
0000513365
11
0000245646
12
0000387944
13
0000133800
14
0000310281
15
0000278380
16
0000171857
17
0000077117
18
0000791466
19
0000287226
20
0000040742
21
0000124494
22
0000878125
23
0000321093
24
0000320122
25
0000130855
26
0000873501
27
0000912123
28
0000481806
29
0000147816
30
0000537173