BABORD SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716191
NIP
4990669826
REGON
369356870

Podsumowanie

aktywa
28,4 mln
przychód
231,7 mln
zysk
187 tys.
wartość firmy
155,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
RUSKO
Adres
, 18A
Kod pocztowy
76-150
Rejestracja
2018-01-29
Rozpoczęcie działalności
2018-01-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZRNTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Babord seafood osiągnęła 231 649 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 555 213 zł. Pozostałe przychody to 6 094 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 368 485 zł.
Zysk netto wyniósł 186 729 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 608 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 649 453 zł w 2023 roku.
• 184 610 275 zł w 2022 roku.
• 166 479 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 729 zł w 2023 roku.
• -1 246 946 zł w 2022 roku.
• -1 513 387 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Babord seafood wynosi 155 179 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 579 123 632 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 863 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 179 883 zł w 2023 roku.
• 123 073 517 zł w 2022 roku.
• 110 986 162 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Babord seafood wyniosła 28 356 397 zł.
a
ktywa trwałe to 1 134 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 221 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 356 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 421 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 777 968 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 726 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 356 397 zł w 2023 roku.
• 68 295 481 zł w 2022 roku.
• 52 640 496 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Babord seafood wyniosły 29 777 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 356 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 962 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 777 968 zł w 2023 roku
• 69 903 781 zł w 2022 roku
• 53 001 850 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Babord seafood wykazała przychody na poziomie 231 649 453 zł.
Organizacja zarobiła 308 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 160 zł w 2023 roku
• 145 490 zł w 2022 roku
• 333 455 zł w 2021 roku

Organizacja Babord seafood wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Raudeberg Brygge As posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2024 jest Raudeberg Brygge As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2019 do 16.02.2024 był Babord Seafood As kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.06.2018 do 25.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Seaprime As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.