DAKU INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156618
NIP
5252257847
REGON
015383038

Podsumowanie

aktywa
45,8 mln
przychód
255,7 mln
zysk
443 tys.
wartość firmy
183,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16
Kod pocztowy
00-710
Rejestracja
2003-03-26
Rozpoczęcie działalności
2003-02-24
Kapitał zakładowy
120000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Daku international osiągnęła 255 672 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 918 577 zł. Pozostałe przychody to 1 754 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 476 036 zł.
Zysk netto wyniósł 442 541 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 705 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 672 830 zł w 2022 roku.
• 336 979 792 zł w 2021 roku.
• 193 569 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 541 zł w 2022 roku.
• 7 710 840 zł w 2021 roku.
• 1 356 653 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daku international wynosi 183 824 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 425 414 zł a 639 182 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 472 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 824 939 zł w 2022 roku.
• 266 770 868 zł w 2021 roku.
• 139 964 361 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Daku international wyniosła 45 823 583 zł.
a
ktywa trwałe to 3 006 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 817 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 823 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 474 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 348 623 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 769 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 823 583 zł w 2022 roku.
• 35 389 704 zł w 2021 roku.
• 24 888 636 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Daku international wyniosły 30 348 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 823 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 427 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 348 623 zł w 2022 roku
• 20 357 286 zł w 2021 roku
• 17 567 056 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Daku international wykazała przychody na poziomie 255 672 830 zł.
Organizacja zarobiła 787 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 251 zł w 2022 roku
• 1 024 842 zł w 2021 roku
• 23 744 zł w 2020 roku

Organizacja Daku international wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kutzias Magdalena posiada 234 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest Kutzias Magdalena kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2009 do 26.08.2022 był Kutzias Dariusz Lech kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 30.10.2006 do 26.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Kutzias Dariusz Lech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DAKU INTERNATIONAL

Organizacja Numer KRS
1
0000437815
2
0000085637
3
0000289335
4
0000193410
5
0000573084
6
0000650347
7
0000096691
8
0000382929
9
0000050938
10
0000678941
11
0000014581
12
0000019041
13
0000502963
14
0000412719
15
0000078326
16
0000717132
17
0000722008
18
0000043643
19
0000121353
20
0000278063
21
0000092985
22
0000094275
23
0000282431
24
0000003114
25
0000536374
26
0000711109
27
0000799582
28
0000034646
29
0000496837
30
0000194199