POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000101266
NIP
8132951759
REGON
690646064

Podsumowanie

aktywa
34,3 mln
przychód
337 mln
zysk
417 tys.
wartość firmy
230,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KRAKOWSKA, 29
Kod pocztowy
50-424
Rejestracja
2002-03-20
Rozpoczęcie działalności
1999-02-17
Kapitał zakładowy
1513344,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.uniahandlowa.eu
Email
unia@uniahandlowa.eu
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SĄ UPOWAŻNIENI A) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE: - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI, - JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polska sieć handlowa "unia" osiągnęła 337 022 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 915 381 zł. Pozostałe przychody to 106 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 498 090 zł.
Zysk netto wyniósł 417 290 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 749 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 337 022 039 zł w 2023 roku.
• 319 991 436 zł w 2022 roku.
• 267 557 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 417 290 zł w 2023 roku.
• 340 615 zł w 2022 roku.
• 269 464 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska sieć handlowa "unia" wynosi 230 870 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 172 902 zł a 842 555 098 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 512 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 870 970 zł w 2023 roku.
• 218 897 568 zł w 2022 roku.
• 183 401 779 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polska sieć handlowa "unia" wyniosła 34 336 456 zł.
a
ktywa trwałe to 171 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 164 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 336 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 027 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 309 189 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 446 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 336 456 zł w 2023 roku.
• 31 326 903 zł w 2022 roku.
• 26 554 758 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polska sieć handlowa "unia" wyniosły 28 309 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 336 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 128 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 309 189 zł w 2023 roku
• 25 716 927 zł w 2022 roku
• 21 285 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polska sieć handlowa "unia" wykazała przychody na poziomie 337 022 039 zł.
Organizacja zarobiła 498 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 017 zł w 2023 roku
• 86 122 zł w 2022 roku
• 61 013 zł w 2021 roku

Organizacja Polska sieć handlowa "unia" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki