BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000024358

NIP

8460002329

REGON

790137307

aktywa

2,4 mld

przychód

8,9 mld

zysk netto

116 mln

wartość firmy

9,6 mld

Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
AUGUSTÓW
Adres
TYTONIOWA, 16
Kod pocztowy
16-300
Rejestracja
2001-07-02
Rozpoczęcie działalności
1993-09-01
Kapitał zakładowy
67286660,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bat.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja British-american tobacco polska osiągnęła 8 930 332 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 904 588 000 zł. Pozostałe przychody to 25 744 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 788 602 000 zł.
Zysk netto wyniósł 115 986 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 699 587 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 930 332 000 zł w 2022 roku.
• 7 520 954 000 zł w 2021 roku.
• 606 666 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 718 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 986 000 zł w 2022 roku.
• 86 979 000 zł w 2021 roku.
• 90 227 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji British-american tobacco polska wynosi 9 626 248 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 159 860 000 zł a 22 325 830 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 720 063 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 626 248 000 zł w 2022 roku.
• 8 042 828 000 zł w 2021 roku.
• 1 944 019 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów British-american tobacco polska wyniosła 2 356 204 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 202 548 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 153 656 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 204 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 456 660 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 544 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 884 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 204 000 zł w 2022 roku.
• 2 134 882 000 zł w 2021 roku.
• 1 750 222 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 204 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 178 665 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja British-american tobacco polska wykazała przychody na poziomie 8 930 332 000 zł.
Organizacja zarobiła 143 330 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 344 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 986 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 223 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 344 000 zł w 2022 roku
• 29 237 000 zł w 2021 roku
• 10 529 000 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja British-american tobacco polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 29.3%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 5.24 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje

Organizacja Numer KRS
1
0000463285
2
0000485529
3
0000749446
4
0000452713
5
0000490792
6
0000872902
7
0000806654
8
0000046658
9
0000629455
10
0000705989
11
0000037545
12
0000486211
13
0000944978
14
0000550405
15
0000711088
16
0000513841
17
0000068941
18
0000075408
19
0000291604
20
0000007441
21
0000012542
22
0000026888
23
0000058430
24
0000058496
25
0000058502
26
0000058548
27
0000058675
28
0000058724
29
0000058843
30
0000058880