ZAPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000919478
NIP
5242924727
REGON
389861640

Podsumowanie

aktywa
104 tys.
przychód
342 tys.
zysk
58 tys.
wartość firmy
523 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. REMBIELIŃSKA, 20
Kod pocztowy
03-352
Rejestracja
2021-09-02
Rozpoczęcie działalności
2021-09-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
jakub.zanczak@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zapas osiągnęła 342 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 342 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 739 zł.
Zysk netto wyniósł 57 702 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 441 zł w 2023 roku.
• 248 163 zł w 2022 roku.
• 50 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 702 zł w 2023 roku.
• 21 891 zł w 2022 roku.
• 9473 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zapas wynosi 522 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 444 zł a 856 102 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 545 zł w 2023 roku.
• 280 277 zł w 2022 roku.
• 82 309 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zapas wyniosła 103 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 928 zł w 2023 roku.
• 51 357 zł w 2022 roku.
• 24 849 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zapas wyniosły 19 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 335 zł w 2023 roku
• 14 993 zł w 2022 roku
• 10 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zapas wykazała przychody na poziomie 342 441 zł.
Organizacja zarobiła 63 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5707 zł w 2023 roku
• 2149 zł w 2022 roku
• 925 zł w 2021 roku

Organizacja Zapas wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pastuszka Zańczak Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Zańczak Jakub posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.