RCC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000908492
NIP
6312698166
REGON
389319190

Podsumowanie

aktywa
217 tys.
przychód
345 tys.
zysk
106 tys.
wartość firmy
806 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. BOJKOWSKA, 35A
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2021-06-29
Rozpoczęcie działalności
2021-06-29
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rcc poland osiągnęła 345 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 963 zł. Pozostałe przychody to 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 592 zł.
Zysk netto wyniósł 106 370 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 259 zł w 2023 roku.
• 204 202 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 370 zł w 2023 roku.
• 31 736 zł w 2022 roku.
• -37 597 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rcc poland wynosi 806 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 382 zł a 1 489 185 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 036 zł w 2023 roku.
• 333 684 zł w 2022 roku.
• 46 802 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rcc poland wyniosła 217 068 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 558 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 068 zł w 2023 roku.
• 102 397 zł w 2022 roku.
• 63 903 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rcc poland wyniosły 16 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 558 zł w 2023 roku
• 8258 zł w 2022 roku
• 1500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rcc poland wykazała przychody na poziomie 345 259 zł.
Organizacja zarobiła 110 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3832 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Rcc poland wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Drofi posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest Drofi kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2021 do 05.01.2023 był Drofi kontrolując 60% udziałów.