ADANSONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000840222

NIP

1231468502

REGON

386064831

aktywa

1,1 mln

przychód

3,3 mln

zysk netto

-223 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
UL. KOŚCIUSZKI, 10
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2020-05-14
Rozpoczęcie działalności
2020-05-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adansonia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki

Organizacja Adansonia osiągnęła 3 250 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 250 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 473 469 zł.
Strata netto wyniosła 223 017 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 250 452 zł w 2022 roku.
• 4 752 165 zł w 2021 roku.
• 3 882 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -223 017 zł w 2022 roku.
• -36 056 zł w 2021 roku.
• 314 852 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Adansonia wynosi 2 212 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 126 130 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 212 552 zł w 2022 roku.
• 3 380 957 zł w 2021 roku.
• 4 087 297 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Adansonia wyniosła 1 124 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 063 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 739 zł w 2022 roku.
• 3 413 118 zł w 2021 roku.
• 3 152 539 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -367%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Adansonia wyniosły 1 063 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 063 960 zł w 2022 roku
• 3 129 322 zł w 2021 roku
• 2 832 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Adansonia wykazała przychody na poziomie 3 250 452 zł.
Organizacja zarobiła -223 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -223 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 73 854 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Adansonia wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0422%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Rajchert Jerzy posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.