BDHI FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785791
NIP
6812076545
REGON
383341230

Podsumowanie

aktywa
6,5 mln
przychód
10 mln
zysk
501 tys.
wartość firmy
11,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MYŚLENICE
Adres
UL. JANA SOBIESKIEGO, 30A
Kod pocztowy
32-400
Rejestracja
2019-05-13
Rozpoczęcie działalności
2019-05-13
Kapitał zakładowy
10200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARĄDU JEDNOOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - JEŚLI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST JEŚLI JEDNORAZOWA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ ORAZ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM PRÓG, O KTÓRYM MOWA W PKT 2 POWYŻEJ USTALA SIĘ W OPARCIU O ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH. JEŻELI SPÓŁKA MA BYĆ STRONĄ ZOBOWIĄZANIA CIĄGŁEGO NA CZAS NIEOZNACZONY LUB TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ ROK, DLA USTALENIA WŁAŚCIWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ZA OKRES JEDNEGO ROKU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bdhi factory osiągnęła 9 980 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 971 507 zł. Pozostałe przychody to 9411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 470 835 zł.
Zysk netto wyniósł 500 672 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 996 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 980 918 zł w 2023 roku.
• 9 499 840 zł w 2022 roku.
• 9 272 916 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 672 zł w 2023 roku.
• 906 584 zł w 2022 roku.
• 1 182 182 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdhi factory wynosi 11 198 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 541 498 zł a 24 952 295 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 239 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 198 131 zł w 2023 roku.
• 12 125 556 zł w 2022 roku.
• 12 396 729 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bdhi factory wyniosła 6 532 721 zł.
a
ktywa trwałe to 3 019 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 513 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 532 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 388 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 144 056 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 306 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 532 721 zł w 2023 roku.
• 4 648 210 zł w 2022 roku.
• 3 234 042 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bdhi factory wyniosły 3 144 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 532 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 144 056 zł w 2023 roku
• 1 760 218 zł w 2022 roku
• 1 252 633 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bdhi factory wykazała przychody na poziomie 9 980 918 zł.
Organizacja zarobiła 515 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 077 zł w 2023 roku
• 19 075 zł w 2022 roku
• 211 338 zł w 2021 roku

Organizacja Bdhi factory wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Michalak Wiesław posiada 34 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stadnik Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stadnik Krzysztof (50% udziałów)
• Michalak Wiesław (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2022 do 25.09.2023 był Michalak Wiesław kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 03.06.2020 do 26.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Michalak Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.