HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779362
NIP
7010916388
REGON
382952397

Podsumowanie

aktywa
32,1 mln
przychód
10 mln
zysk
-125 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5
Kod pocztowy
00-546
Rejestracja
2019-03-28
Rozpoczęcie działalności
2019-03-28
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hre trust osiągnęła 9 984 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 821 105 zł. Pozostałe przychody to 162 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 945 957 zł.
Strata netto wyniosła 124 852 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 496 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 984 001 zł w 2022 roku.
• 23 315 383 zł w 2021 roku.
• 12 582 165 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 852 zł w 2022 roku.
• -94 537 zł w 2021 roku.
• -494 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hre trust wynosi 6 656 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 960 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 664 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 656 001 zł w 2022 roku.
• 15 543 923 zł w 2021 roku.
• 8 459 348 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hre trust wyniosła 32 102 361 zł.
a
ktywa trwałe to 26 863 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 238 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 102 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -124 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 227 249 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 025 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 102 361 zł w 2022 roku.
• 42 459 789 zł w 2021 roku.
• 31 543 768 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hre trust wyniosły 32 227 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 102 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 056 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 227 249 zł w 2022 roku
• 42 459 343 zł w 2021 roku
• 31 448 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hre trust wykazała przychody na poziomie 9 984 001 zł.
Organizacja zarobiła 187 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 166% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 743 zł w 2022 roku
• 140 010 zł w 2021 roku
• 40 461 zł w 2020 roku

Organizacja Hre trust wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Hreit posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.